Articles of Association

BOLAGSORDNING FÖR FLEMING PROPERTIES AB
Org.nr 559207-9544

Antagen på årsstämman den 30 mars 2021.

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Fleming Properties AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Verksamhet

Bolaget ska förvalta fast och lös egendom eller förvalta bolag som direkt eller indirekt äger fast eller lös egendom och upphämta finansiering för sin verksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 euro och högst 120 000 euro. Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 stycken och högst 12 000 000 stycken. Bolaget ska ha sin redovisningsvaluta i euro.

§5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 men högst 7 ledamöter utan suppleanter.

§6 Revisorer

Bolaget ska ha 1 revisor utan revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

§7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till bolagsstämman ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§8 Rätt att deltaga i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i första meningen i denna paragraf.

§9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§10 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av dagordning,
 4. Val av en eller två justeringspersoner,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari - den 31 december.

§12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Fleming Properties AB

Fleming Properties is a real estate company that owns and manages a prime office property in Central Helsinki.

Latest NEWS