News

Kallelse till årsstämma i Fleming Properties AB

Aktieägarna i Fleming Properties AB org. nr. 559207-9544 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 29 mars 2022 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga på stämman ska

Dels                     vara införd i aktieboken den 21 mars 2022

Dels                     senast den 23 mars 2022 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman

Anmälan kan ske skriftligt till Fleming Properties AB, Att: John Malmström, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected]. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 21 mars 2022, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden om anmälan härom sker enligt denna kallelse.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 5 950 000 aktier, motsvarande 5 950 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 8. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
 12. Stämmans avslutande

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 51 004 868 EUR utdela ett belopp om totalt 0,7 EUR per aktie, innebärande en utdelning om totalt 4 165 000 EUR. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att vid det första och tredje utbetalningstillfället utbetalas 0,18 EUR per aktie, eller totalt 1 071 000 EUR och vid det andra och fjärde utbetalningstillfället utbetalas 0,17 EUR per aktie, eller totalt 1 011 500 EUR. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli 31 mars 2022, 30 juni 2022, 30 september 2022 och 30 december 2022.

Förslag till av ordförande vid stämman, arvoden till styrelsen samt val av styrelseledamöter (ärende 1, 10 och 11).

Styrelsen har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Advokat Sten Gejrot ska utses till ordförande vid ordinarie bolagsstämma (ärende 1).
 • Att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 500 EUR per månad, varav 500 EUR per månad ska utgå till styrelsens ordförande och 333 EUR per månad ska utgå till var och en av de tre övriga ledamöterna (ärende 10).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 10).
 • Föreslås omval av Patrik von Hacht, Erica Magnergård och Thomas Lindström samt nyval av Karl Runeberg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Thomas Lindström som styrelsens ordförande (ärende 11).

Karl Runeberg innehar en masterexamen vid Chalmers Tekniska Högskola. Han är grundare av Pilotfish Networks AB samt har många års erfarenhet av arbete i Asien där han verkade som Global försäljningschef för Sandvik Materials Technology AB i Kina, VD på Forbes Lux Vietnam och Försäljningschef på Oriflame Vietnam. Karl är styrelseordförande i Bonäsudden Holding AB (publ) och var tidigare Styrelseordförande samt ledamot i Sydsvenska Hem AB (publ).

 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 11).

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande samt fullmaktsformulär kommer senast den 1 mars 2022 hållas tillgängliga för bolagets aktieägare hos bolaget på adress, Fleming Properties AB c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats www.flemingproperties.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Stockholm mars 2022

Fleming Properties AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Fleming Properties AB

+46 8 402 51 05

[email protected]

John Malmström, Verkställande direktör, Fleming Properties AB

+ 46 8 402 53 84

john.malmströ[email protected]

För mer information om Fleming Properties AB, vänligen besök www.flemingproperties.com.

Informationen i denna kallelse lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 mars 2022.

Fleming Properties AB i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger en kontorsbyggnad i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Filer för nedladdning
2022-03-01

Aktieägarna i Fleming Properties AB org. nr. 559207-9544 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 29 mars 2022 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm

1
2
3
4
Fleming Properties AB

Fleming Properties is a real estate company that owns and manages a prime office property in Central Helsinki.